Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307

V oboru reality jsme díky dlouhodobím zkušenostem skutečnými odborníky. Nákup, prodej, pronájem bytu, rychle a výhodně. Potřebujete-li pomoci jsme zde pro vás každý pracovní den.  Zažádejte si o výkup nemovitosti za hotové ještě dnes!Dražba nemovitosti

 

 

Dražba nemovitosti je veřejné jednání konané na základě návrhu navrhovatele. Účelem jejího konání je přechod vlastnického práva k nemovitosti. Koná se na předem určeném místě. Licitátor se při ní obrací na předem neurčený okruh přítomných osob s výzvou k podávání nabídek. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnické právo k dražené nemovitosti. Pokud není učiněno ani nejnižší podání, je dražba licitátorem ukončena.

 

Navrhovatel

 

Osoba, která navrhuje provedení dražby, za podmínek stanovených zákonem.

Dražebník

 

Osoba s příslušným oprávněním, která organizuje dražbu. V případech, kdy se draží majetek státu nebo územních samosprávných celků, může jako dražebník vystupovat příslušný orgán státní správy či územní samosprávný celek.

 

Licitátor

 

Fyzický osoba, která je oprávněná činit úkony při dražbě jménem dražebníka a na jeho účet.

 

Účastník dražby

 

Osoba přítomná dražbě, na niž se dostavila za účelem činit podání a splňuje k tomu zákonné podmínky.

 

Vydražitel

 

Účastník dražby, kterému byl udělen příklep.

 

Odhad ceny nemovitosti k dražbě

 

Odhad ceny nemovitosti zajišťuje dražebník. Ocenění nemovitosti provede znalec. Cena bude obvyklá v daném místě a čase a zohlední případné závady, které při přechodu vlastnictví nezaniknou. Znalecký posudek, kterým je stanovena cena nemovitosti nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců.

 

Vlastník nemovitosti je povinen umožnit prohlídku nemovitosti za účelem jejího ocenění znalcem, a to po předchozí výzvě a v době uvedené v této výzvě. Pokud tuto prohlídku neumožní, bude odhad ceny proveden na základě údajů dostupných dražebníkovi.

 

Prohlídka nemovitosti

 

Dražebník zajistí nejméně 2 termíny prohlídky nemovitosti, každou z nich v jiný den. Pokud vlastník nemovitosti, případně její nájemce neumožní řádnou prohlídku nemovitosti, pak bude prohlídka realizována v rámci možností. Neumožnění prohlídky nemovitosti ze strany vlastníka či nájemce není důvodem pro vyslovení neplatnosti dražby.

 

Dražební vyhláška

 

Základní dokument pro dražbu, jejímž vydáním dražebník dražbu vyhlašuje. Musí obsahovat následující základní informace:

 

 • zda se jedná  o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou
 • zda se jedná o dražbu opakovanou
 • identifikaci dražebníka
 • místo konání dražby
 • datum a čas zahájení dražby
 • označení nemovitosti
 • popis nemovitosti (popis stavu nemovitosti je součástí znaleckého posudku, který je k dispozici k nahlédnutí)
 • termíny prohlídek nemovitosti
 • výši nejnižšího podání
 • výši minimálního příhozu
 • lhůtu a způsob složení dražební jistoty
 • případný jiný přípustný způsob úhrady ceny kromě hotovosti

 

Zápis návrhu na provedení dražby do katastru nemovitostí

 

Pokud je předmětná nemovitost vedena v katastru nemovitostí, pak dražebník zašle oznámení o dražbě příslušnému katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad provede u nemovitosti zápis poznámky o podaném návrhu na provedení nedobrovolné dražby nemovitosti.

 

Oznámení o dražbě zasílá dražebník rovněž vlastníku nemovitosti a dlužníkovi, zástavci a zástavním věřitelům.

 

Průběh dražby

 

 1. Každé osobě, která splňuje podmínky, musí být umožněno dražit.
 2. Nejméně 30 minut před zahájením dražby je účastníkům umožněn přístup do prostor, v nichž se dražba bude konat.
 3. Účastníci jsou povinni doložit:

-        svoji totožnost, příp. oprávnění jednat za účastníka dražby

-        složení dražební jistoty, pokud je její složení podmínkou účasti na dražbě

-        že nejsou osobami vyloučenými z dražby (čestným prohlášením)

 1. Účastníci se musí nechat zapsat do seznamu účastníků dražby a jsou-li rozdávána dražební čísla, musí si číslo převzít.
 2. Nejméně 10 minut před zahájením dražby je veřejnosti umožněn přístup do prostor konání dražby.
 3. Licitátor prohlášením zahájí dražbu, oznámí vyvolávací cenu a vyzve účastníky, aby činili podání. V průběhu dražby může licitátor snížit výši stanoveného minimálního příhozu.
 4. Podání, které účastník dražby učiní, je závazné.
 5. Dokud činí účastníci vyšší podání, pak se draží. Pokud již není učiněno vyšší podání, licitátor zopakuje poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep tomu účastníkovi, který učinil nejvyšší podání.
 6. Pokud je učiněno současně několik podání a vyšší podání učiněno není, rozhodne licitátor o příklepu jednomu z těchto účastníků losem.
 7. Příklepem přechází vlastnické právo k nemovitosti a dražba je skončena.
 8. Pokud není učiněno nejnižší podání, licitátor může výši nejnižšího podání snížit. Pokud ani pak není žádné podání učiněno, dražba bude licitátorem ukončena.

 

Vypořádání pohledávek věřitelů

Z výtěžku z dražby nemovitosti lze uspokojit pouze pohledávky, jejichž vznik byl řádně doložen a které byly zajištěny předmětem dražby, tedy nemovitostí.

 

 1. Z výtěžku dražby jsou v první řadě vypořádány náklady dražby.
 2. Ze zbylé částky jsou uspokojeny přihlášené pohledávky dražebních věřitelů, a to do 10 dnů od uhrazení ceny za nemovitost dosažené vydražením.
 3. Částka, která zůstane po uspokojení všech pohledávek, je ve stejné lhůtě vyplacena bývalému vlastníkovi nemovitosti.

 

Pokud z částky dosažené vydražením nelze uspokojit veškeré pohledávky, dlužníku i nadále zůstávají finanční závazky, proto exekuce i nadále trvá.

 

Předkupní právo k nemovitosti

 

 1. Přechodem vlastnického práva k nemovitosti na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo k této nemovitosti.

 

 1. Naopak vůči vydražiteli působí:

-        předkupní právo spoluvlastníků

-        zákonné předkupní právo nájemců podle zvláštního právního předpisu

-        právo nájemců bytů a nebytových prostorů na přednostní nabytí vlastnictví

-        zákonné předkupní právo státu podle zvláštních právních předpisů

 

Věcná břemena na nemovitosti

 

Pokud je nemovitost zatížena věcnými břemeny (např. nájemní smlouva), pak přechodem vlastnického práva k nemovitosti na vydražitele zůstávají práva osob oprávněných z těchto věcných břemen nedotčena.

 

Upuštění od dražby

Dražebník může od dražby upustit, pokud dražba ještě nezačala, a to v těchto případech:

-        Pokud se prokáže, že pohledávky věřitelů byly již dlužníkem či vlastníkem nemovitosti uhrazeny.

-        Pokud bude doloženo, že navrhovatel není oprávněn provedení dražby navrhnou.

-        Pokud dojde k odstoupení od smlouvy o provedení dražby.

-        Pokud je smlouva o provedení dražby neplatná.

-        Pokud došlo ke střetu dražby nedobrovolné a dražby dobrovolné.

-        Pokud bylo vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětnou nemovitostí nakládat.

-        Pokud dražebník měnil podmínky v dražební vyhlášce nebo nezorganizoval prohlídku nemovitosti.

-        Pokud dražebník pozbyl oprávnění dražbu vykonávat.

-        Na základě písemné žádosti vlastníka.

 Kontakt: info@exekucni-prikaz-k-prodeji-nemovitosti.cz

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti