Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307

V oboru reality jsme díky dlouhodobím zkušenostem skutečnými odborníky. Nákup, prodej, pronájem bytu, rychle a výhodně. Potřebujete-li pomoci jsme zde pro vás každý pracovní den.  Zažádejte si o výkup nemovitosti za hotové ještě dnes!Nařízení exekuce nemovitosti

 

 

Je-li na nemovitost uvalena exekuce, nastává právní stav, kdy vlastník nemůže s nemovitostí nakládat, např. ji převádět na jiné osoby. Nemovitost je na katastru nemovitostí zablokována. K této blokaci dochází poté, co je vydán exekuční titul (většinou soudem), a to na návrh oprávněného, tedy věřitele. Současně s vydáním exekučního titulu je ustanoven exekutor, kterého rovněž navrhuje oprávněný (věřitel). Na základě pravomocného exekučního titulu potom exekutor koná, provádí exekuci a realizuje prodej nemovitosti v nedobrovolné dražbě.

 

Vysvětlení pojmů

 

 

Exekuce prodejem nemovitosti

 

Exekuce prodejem nemovitosti může být provedena pouze v případě, že je nemovitost ve vlastnictví povinného (dlužníka). Tuto skutečnost musí mít exekutor doloženu listinami vydanými či ověřenými státními orgány, nebo veřejnými listinami notáře.

Exekutor, který je provedením exekuce pověřen, je oprávněn podat jménem oprávněného (věřitele) návrh na zřízení soudcovského zástavního práva.

Nemovitost a její příslušenství společně s jednotlivými právy a závadami spojenými s nemovitostí oceňuje znalec cenou obvyklou, postupuje se přitom podle zvláštního právního předpisu.

 

 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

 

Příkaz k provedení exekuce, vydává jej exekutor.

Jakmile exekutor obdrží usnesení o nařízení exekuce, zváží způsob jejího provedení a vydá exekuční příkaz na majetek, který má být exekucí dotčen. Exekuce může být provedena po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce. Proti exekučnímu příkazu vydaného exekutorem není možné podat opravný prostředek. S majetkem, na který se exekuční příkaz vztahuje, nemůže jeho majitel nijak disponovat, zvláště ne převádět jej na jiné osoby. Jakékoli právní úkony provedené proti tomuto zákazu budou považovány za neplatné.

 

 

Exekuční řízení

 

Řízení, které směřuje k nucenému vymožení dluhů. Zahajuje se na návrh oprávněného (věřitele). Termínem zahájení je den, kdy je návrh na nařízení exekuce doručen exekutorovi nebo soudu (s určením exekutora). Pokud je návrh na nařízení exekuce adresován jinému soudu než exekučnímu, tento soud jej exekučnímu soudu neprodleně postoupí (účinky zahájení exekučního řízení jsou nedotčeny). Exekutor může exekuci realizovat poté, co je k jejímu provedení pověřen soudem.

 

 

Exekuční titul

Rozhodnutí nebo jiná listina vydaná soudem nebo jiným oprávněným orgánem. Podklad pro exekuci. Musí být vykonatelný, tj. obsahovat doložku vykonatelnosti (kromě exekutorských a notářských zápisů). Exekučním titulem může být:

 

 • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení nebo platební rozkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
 • rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
 • rozhodčí nález,
 • rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, včetně výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků,  platebních výměrů, smírů schválených těmito orgány,
 • notářský zápis sepsaný podle zvláštního právního předpisu , se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorský zápis
 • jiná vykonatelná rozhodnutí, listiny a schválené smíry, pokud jejich výkon připouští zákon.

 

 

Exekutor

 

Fyzická osoba, která je státem pověřena exekutorským úřadem.

 

 

Exekutorský zápis

Veřejná listina, kterou sepisuje exekutor, na žádost. Podklad pro exekuci, jíž nepředchází soudní řízení.

Jedná se o dohodu, v níž se jeden účastník dohody zavazuje splnit pohledávku či jiný nárok druhého účastníka dohody, jež vyplývá ze závazkového právního vztahu těchto účastníků. Součástí této dohody je svolení účastníka (dlužníka) s provedením výkonu rozhodnutí nebo exekuce v případě, že svůj závazek, vyplývající z této dohody, nesplní řádně a včas.

 

 

Náklady exekuce

 

Náklady exekutora a náklady oprávněného (věřitele). Hradí je povinný (dlužník). Určeny jsou v příkazu k úhradě nákladů exekuce, některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Na základě tohoto příkazu jsou pak vymáhány, a to exekutorem.

 

Náklady exekutora:

 

 • odměna exekutora
 • náhrada za ztrátu času při provádění exekuce
 • náhrada za doručení písemností
 • náhrada hotových výdajů
 • odměna a náhrada nákladů správce podniku
 • pokud je exekutor či správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, pak také příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu

 

Náklady oprávněného:

 

 • náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku

 

 

Účastníci exekučního řízení

Oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník), případně manžel/ka povinného v případě, že  majetek je ve společném jmění.

 

 

Výkon exekuce

Exekuci provede exekutor, který je soudním rozhodnutím pověřen provedením exekuce (navrhuje jej oprávněný – tj. věřitel). Úkony, které exekutor provádí, jsou považovány za úkony soudu.

 

 

Zahájení exekuce nemovitosti

Exekuce se zahajuje na návrh oprávněného (věřitele).

 

Zánik exekuce nemovitosti

Exekuce zaniká, pokud nastane některá z těchto skutečností:

 

 • pohledávka včetně jejího příslušenství a náklady exekuce jsou vymoženy
 • soud zastaví exekuci
 • soud rozhodne o vyloučení exekutora
 • soud provedením exekuce pověří jiného exekutora

 

 

 

 Kontakt: info@exekucni-prikaz-k-prodeji-nemovitosti.cz

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti